Inlägg taggade med ‘valfrihet’

Byta bransch

fredag, december 12th, 2014

HÄSSELBY fredagen den 12 december 2014

De flesta brukar tycka att utvecklingen mot en allt mer professionaliserad politik, där folk mer eller mindre gör hela sin karriär som heltidspolitiker (politiska tjänstemän och förtroendevalda på heltid), är något dåligt. Det är bättre att folk med andra erfarenheter också kan bli politiker och tvärt om.

Nu kritiseras bland annat Anders Borg (m) för att han har fått ett jobb utanför politiken; han skall jobba inom näringslivet. Kritiken kommer främst från socialdemokrater. Det är underligt.

Det är ju aldrig någon som brukar kritisera att socialdemokrater byter jobb mellan politik och fackföreningsrörelse. Vad är egentligen skillnaden? Fackföreningsrörelsen har också anknytning till näringslivet (med fackföreningsledamöter i bolagsstyrelser t.ex.).

Nej, sluta med den här onödiga kritiken. Även om jävssituationer skulle kunna uppstå, så måste man lita på att människor själva uppmärksammar dem och jävar ut sig själva från sammanhang där deras opartiskhet kan ifrågasättas.

Mitt kyrkopolitiska engagemang

söndag, februari 24th, 2013

HÄSSELBY söndagen den 24 februari 2013

För mig är den lutherska tron den enda riktiga, oavsett vad Svenska kyrkan hittar på. Därför är jag medlem i kyrkan, men engagerar mig. Jag är medlem i Borgerligt alternativ, som ersätter Moderata samlingspartiet i kyrkopolitiken från och med höstens val.

I Hässelby församling skall Borgerligt alternativ gå fram med att vi vill att det skall serveras vin i nattvarden och inte bara saft. Jesus serverade vin. Valfriheten att dricka alkoholfritt skall dock finnas. Vi är ensamma om den ståndpunkten i församlingens politik.

Det är kyrkoval i september. Kom gärna med och engagera dig.

Vi förbättrar skolan

torsdag, november 15th, 2012

STOCKHOLM torsdagen den 15 november 2012

I budgetdebatten i Stockholms stads kommunfullmäktige förespråkar alliansen fokus på lärande i skolan. Det skall vara ordning och reda i skolan och varje elev skall få sina behov av lärande tillgodosedda. Vi är fortfarande på väg bort från socialismens likriktade skola, det tar tid men det blir bättre. Valfriheten är möjliggjord genom skolpengen, som har demokratiserat skolvalen och gör att föräldrarnas rikedom inte längre har någon avgörande betydelse för möjligheten att välja skola. Det skall inte längre vara möjligt att gå igenom grundskolan utan att lära sig läsa, skriva och räkna, vilket märkligt nog har varit accepterat under tidigare styres tid.

Valfrihet, defintion…

onsdag, november 14th, 2012

STOCKHOLM onsdagen den 14 november 2012

I budgetdebatten i Stockholms stads kommunfullmäktige tycker Ann-Margrethe Livh (v) att det inte är valfrihet att få välja vem man skall få sin service från. Valfrihet enligt henne är bara att medborgarna skall få välja vad hemtjänstpersonalen skall göra åt dem, inte vilken hemtjänstpersonal som skall komma till dem.

För oss till höger ingår båda dessa saker i valfriheten.

Ranking av hemtjänst

onsdag, oktober 24th, 2012

HÄSSELBY onsdagen den 24 oktober 2012

En annan idé som några engagerade väljare förde fram till mig i samband med gårdagens sammanträde i stadsdelsnämnden, var att det borde vara enklare att välja hemtjänstleverantör.

De tänkte såhär: när man som gammal har fått hemtjänstbeviljad och skall välja utförare av hemtjänst, så är det jättebra att man får välja, men det är svårt att veta vilka utförare som är bra. Man får en lång lista på utförare, men hur vet man vilka särskilda kvaliteter var och en av dem har?

De ville ha någon form av rankingsystem och en lista där det står vilken hemtjänstutförare som är bra på vilka saker. De flesta torde ju försöka profilera sig på något särskilt sätt. Det är dock inget som man kan se i kommunens lista.

Jag berättade för dem, att detta är en idé som vi från moderaterna redan har framfört tidigare, men att det inte är möjligt att genomföra från kommunens sida. Kommunen måste nämligen förhålla sig neutral. Alla utförare som möter Stockholms stads krav, har rätt att av staden presenteras på samma sätt.

Däremot borde en intresseorganisation för äldre kunna jobba med ranking av detta slag, påpekade jag. Ja, SPF till exempel, sade en av förslagsställarna då. Just det. En organisation som SPF skulle mycket väl kunna sätta samman konsumentinformation av det slaget.

Flera vårdnadshavare än två är ingen enkel sak

måndag, september 10th, 2012

HÄSSELBY måndagen den 10 september 2012

Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) tycker att man borde utreda möjligheterna att barn skall kunna ha mer än en vårdnadshavare, mot bakgrund av att det finns många barn som har mer än två vuxna som har en föräldraroll i förhållande till barnet. Det är väl ingen orimlig tanke, men alldeles enkel är frågan inte.

Enligt nuvarande lagstiftning kan ett barn ha en eller två legala vårdnadshavare. Det vanligaste är att barnets två föräldrar är vårdnadshavare, men det är inte nödvändigtvis samma personer som faktiskt har hand om barnet som är dess vårdnadshavare.

Vårdnadshavare är en juridisk term som inte syftar på den eller de som vårdar barnet, utan på den eller de som företräder barnet juridiskt tills barnet fyller 18 år. Förr i tiden kallades det förmyndare.

I juridisk mening kan vårdnadshavarna liknas vid ett bolags firmatecknare; det är vårdnadshavarna som med juridiskt bindande verkan kan ingå avtal och på annat sätt företräda barnet i legala sammanhang.

Om barnet har två vårdnadshavare, skall dessa alltid vara eniga om besluten. Någon möjlighet, likt för ett bolags firmatecknare, att bestämma att de skall kunna företräda barnet var och en för sig, finns inte. Så länge föräldrarna är överens, är detta normalt inget problem.

Värre är det, när det uppstår vårdnadstvister. Tvister kan uppstå i alla former av förhållanden. Man kan aldrig säga att ”det händer inte oss”. Det händer alltid någon eller några. Vårdnadstvister är ofta de allra svåraste tvisterna att lösa, eftersom det finns så många känslor med i bilden och parterna brukar ha svårt att förlika sig med domstolarnas utslag oavsett hur det går.

En vårdnadstvist lär inte bli lättare, om det finns fler än två parter inblandade.

Därför kan det finnas anledning att tänka sig för, innan man utökar möjligheten för föräldrar att godkänna att styvföräldrar och andra former av partner också skall kunna bli vårdnadshavare vid sidan om de juridiska föräldrarna.

En annan möjlighet vore kanske att vårdnadshavarna med legal verkan skulle kunna befullmäktiga ytterligare personer att ha vårdnaden om deras barn vid sidan om dem. Då skulle fler än två personer kunna ha ett faktiskt vårdnadsskap om barnet, men tar förhållandet slut skulle fullmakten kunna återkallas utan en slitsam rättslig tvist om den saken.

Hur som helst, är det bra om saken utreds.

En samlad borgerlighet behöver inte betyda ett gemensamt parti

torsdag, juli 5th, 2012

HÄSSELBY torsdagen den 5 juli 2012

Riksdagsman Carl B. Hamiltion (fp) vill att de fyra borgerliga partiera skall gå samman till ett gemensamt parti. Jag tror inte att det är någon bra idé.

Kanske kan man tycka ibland, att det finns för många partier i riksdagen och att det vore mindre rörigt om de vore färre. Detta skall dock inte bestämmas av partierna genom sammanslagningar. Låt väljarna bestämma.

Alliansen består av fyra partier som alla har sin särskilda profil, även om man i grundidéerna håller med varandra om mycket. Det är just skillnaderna som är Alliansens styrka, när samtidigt samarbetet fungerar. Samarbetet fungerar också bra. Det är inte säkert att ett sammanslaget parti skulle vara lika starkt som fyra olika.

Debatt i KF om valfriheten till äldreboenden

onsdag, november 16th, 2011

STOCKHOLM onsdagen den 16 november 2011

Valfriheten i äldrevården och vid flytt till äldreboenden diskuteras i kommunfullmäktige nu. Oppositionen tycker att det inte är valfrihet, om man i en viss stadsdel inte kan välja något kommunalt äldreboende. Valfriheten avser emellertid hela staden, den som skall välja ett boende kan välja bland alla boenden i vilken stadsdel som helst. Dessutom finns det ofta mer än ett boende i varje stadsdel, även om inget av dem är kommunalt. Då har man valfrihet även inom stadsdelen.

Till vänster har man traditionellt varit emot valfriheten. Alla boenden skulle vara kommuala, har de sagt tidigare. Nu förespråkar de i stället valfrihet. Det är en bra utveckling. Fast de verkar ha svårt att förstå att valfriheten inte bara handlar om kommunal drift eller privat drift. Valfrihet handlar om så mycket mer än så.

I den valfrihet som äldre utnyttjar när de tar ställning till var de vill bo, är driftsformen bara en del. För många kan det vara viktigare var boendet ligger, vilka andra personer som redan bor där, hur verksamheten faktiskt bedrivs och flera andra faktorer.

Vad bra, socialister bidrar till valfriheten!

onsdag, november 2nd, 2011

HÄSSELBY onsdagen den 2 november 2011

Det rapporteras att en organisation som heter Socialistiska läkare avser att starta en vårdcentral som skall vara kooperativt ägd. Det är alldeles utmärkt. Det kommer att bidra till valfriheten och därmed den lilla människans frihet att välja den läkare och vårdcentral som hon själv vill ha.

Föreningen Socialistiska läkare tycker tydligen att all vård egentligen borde vara offentligt ägd och således toppstyrd från överheten, enligt medlemmen Theo Bodin. Egentligen vill de inte ha någon valfrihet för patienterna, låter det som. I stället startar de nu rena motsatsen. En kooperativ vårdcentral, alltså något som, åtminstone delvis, kommer att styras underifrån.

Bodin jämför den kooperativa formen med en bostadsrättsförening. Det är en bra jämförelse.