Inlägg taggade med ‘familj’

Barnäktenskap strider mot svensk lag

söndag, april 10th, 2016

HÄSSELBY söndagen den 10 april 2016

På senare tid har det kommit upp i den allmänna debatten, att somliga invandrare och flyktingar kommer till Sverige och är gifta även om de är under 18 år. Det märks en stor upprördhet över att somliga svenska myndigheter då behandlar dessa barn som om de är gifta.

Bland annat har Migrationsverket hanterat sökande så, enligt Dagens Juridik i förrgår.

Upprördheten är berättigad.

Men man skall inte vara upprörd för att det på något sätt vore tillåtet att behandla barn som om de vore gifta. Det är det nämligen inte.

Jämlikt 7 kap. 4 § lagen (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap, gäller att ”[b]estämmelse i främmande lag eller beslut som meddelats av myn dighet i främmande stat får ej tillämpas, om det skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för rättsordningen här i riket.” Den bestämmelsen, om så kallad ordre public, betyder att äktenskap ingångna utomlands av den som är under 18 år, inte är giltiga här i Sverige – eftersom det är uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen. Så har den regeln alltid tillämpats. Det borde Migrationsverket känna till.

Som tur är, är det inte Migrationsverket som bestämmer om en utlänning som flyttar till Sverige skall anses gift. Det gör Skatteverket i samband med att personen folkbokförs.

Husby

tisdag, maj 21st, 2013

HÄSSELBY tisdagen den 21 maj 2013

Något är fel i vårt samhälle, när det sker upplop bland ungdomar som det i Husby.

Hur uppfostrar vi egentligen våra ungdomar? Var finns föräldrarna?

Vad är det för idioter i föreningen Megafonen, som tycker sig tala för alla i Husby men inte tar avstånd från våldet?

Händelserna i Husby kan inte ursäktas. Det handlar om ren brottslighet, som förstör för alla andra i stadsdelen. Kan inte Stockholm bättre än så här?

Sociala problem kan möjligen vara en förklaring, men det är aldrig en ursäkt. Vi borde vara bättre i vår stad.

Flera vårdnadshavare än två är ingen enkel sak

måndag, september 10th, 2012

HÄSSELBY måndagen den 10 september 2012

Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) tycker att man borde utreda möjligheterna att barn skall kunna ha mer än en vårdnadshavare, mot bakgrund av att det finns många barn som har mer än två vuxna som har en föräldraroll i förhållande till barnet. Det är väl ingen orimlig tanke, men alldeles enkel är frågan inte.

Enligt nuvarande lagstiftning kan ett barn ha en eller två legala vårdnadshavare. Det vanligaste är att barnets två föräldrar är vårdnadshavare, men det är inte nödvändigtvis samma personer som faktiskt har hand om barnet som är dess vårdnadshavare.

Vårdnadshavare är en juridisk term som inte syftar på den eller de som vårdar barnet, utan på den eller de som företräder barnet juridiskt tills barnet fyller 18 år. Förr i tiden kallades det förmyndare.

I juridisk mening kan vårdnadshavarna liknas vid ett bolags firmatecknare; det är vårdnadshavarna som med juridiskt bindande verkan kan ingå avtal och på annat sätt företräda barnet i legala sammanhang.

Om barnet har två vårdnadshavare, skall dessa alltid vara eniga om besluten. Någon möjlighet, likt för ett bolags firmatecknare, att bestämma att de skall kunna företräda barnet var och en för sig, finns inte. Så länge föräldrarna är överens, är detta normalt inget problem.

Värre är det, när det uppstår vårdnadstvister. Tvister kan uppstå i alla former av förhållanden. Man kan aldrig säga att ”det händer inte oss”. Det händer alltid någon eller några. Vårdnadstvister är ofta de allra svåraste tvisterna att lösa, eftersom det finns så många känslor med i bilden och parterna brukar ha svårt att förlika sig med domstolarnas utslag oavsett hur det går.

En vårdnadstvist lär inte bli lättare, om det finns fler än två parter inblandade.

Därför kan det finnas anledning att tänka sig för, innan man utökar möjligheten för föräldrar att godkänna att styvföräldrar och andra former av partner också skall kunna bli vårdnadshavare vid sidan om de juridiska föräldrarna.

En annan möjlighet vore kanske att vårdnadshavarna med legal verkan skulle kunna befullmäktiga ytterligare personer att ha vårdnaden om deras barn vid sidan om dem. Då skulle fler än två personer kunna ha ett faktiskt vårdnadsskap om barnet, men tar förhållandet slut skulle fullmakten kunna återkallas utan en slitsam rättslig tvist om den saken.

Hur som helst, är det bra om saken utreds.