Debatten om Slussen klingar inte av, del VII

HÄSSELBY fredagen den 2 augusti 2013

Nu påstås det att det är dags för en ”ny” folkresning för att rädda gamla Slussen i Stockholm. Kulturhistorikern Mats Wickman skriver i SvD och framhåller bland annat klöverbladskorsningens tekniska och estetiska fördelar.

Klöverbladskorsningen är en motorvägskorsning mitt i sta’n som faktiskt inte behövs nu när Västerbron och Essingeleden har blivit byggd. Även om jag gillar den till utseendet och har bott i Stockholm i hela mitt liv, tycker jag fortfarande att den är svår att navigera i. Den nya trafiklösningen blir både enklare och elegantare, om än kanske mindre originell.

Dessutom faller betongen sönder. Slussens ombyggnad har debatterats i tjugo år, det är dags att gå från ord till handling.

10 svar till “Debatten om Slussen klingar inte av, del VII”

 1. Green skriver:

  Ja handling visade stockholmarna vid Almarna också.

 2. Ole Settergren skriver:

  Hej,

  Du skriver att det är dags att gå från ord till handling. Jag håller med om det – frågan är vad handlingen ska bestå i.

  Stadshusmajoritetens förslag är inte budgeterat – den budget som finns är en kostnad om 8 miljarder, men innehåller då inte bussterminalen i Katarinaberget. Det är skandalöst att starta ett sådant här stort projekt utan en budget, en respektlös hantering av skattemedel.

  NYa Slusen innebär att Stockholmarna utsätts för byggelände under 8 år – med följande stora trafikstörningar under riksdags- och kommunalvalen 2014 och 2018.

  Funktionaliteten när ”Nya Slussen” är klar försämras för alla bussresenärer från Nacka-Värmdö, deras omstigtningstid från bergrumsterminalen till T-bana och stadsbussar ökar med flera minuter – varje arbetsdag, hela livet. Framkomlighet för bilar och stadsbussar blir betydligt sämre i de T-korsningar som ”Nya Slussen” innebär.

  Den viktigaste aspekten på stadsbyggnadsfrågor -den miljö som skapas – är tyvärr mycket svarare att bedöma – vi tycker ofta olika. Dock krtiken mot de estetiska kvaliteerna i det förslag som alliansen ensamt förespråkar är förödande och massiv. Medborgarna har inga skäl att tro att Stockholms stad nu skulle göra en bra stadsbyggnadsförändring – under 60 år har vi inte fått erfara någon sådan av större format. ”Nya Slussen” riskerar däremot att kraftfullt understryka att vår tid inte har förmåga att bygga bra stadsmiljöeer. Moderaterna kommer att hållas för ansvariga för det misslyckandet.

  Ombyggnad av slussen enligt plan B innebär:
  – lägre kostnader, ungeför hälften av de 8 miljarder som vi hittills fått information om,
  – kortare byggtid,
  – mindre trafikstörning under byggtiden,
  – bättre funktionalitet jmfört med slussen i dag och men ”Nya slussen”
  – omedelbarbyggstart eftersom plan B bygger om slussen innom gällande detaljplan – så vi slipper de långdragna och dyra juridiska förhandlingarna
  – riskerna för en försämrad stadsmiljö undviks – Stockholmarna vet vad vi får

  Det är dags för moderaterna att gå från ord till handling – överge misstaget ”Nya Slussen”, bygg SLUssen plan B.

 3. GMK skriver:

  Glöm inte, att funkisslussen löste ”Slusseneländet” då de planskilda korsningarna ersatte den stora klaffbron som åstadkom trafikstockningar på Slussen! Förslaget Nya Slussen skapar nya problem med t-korsningar och huvuddelen av trafiken koncentrerad på en 8-filig motorledsbro ner mot Gamla stan. Vart tar egentligen all denna trafik vägen i fortsättningen? Den nuvarande Slussen löste trafikproblemen på ett smidigt sätt och är den mest överlägsna lösningen. Nya Slussen har planerats i en omvänd ordning utan att helheten var genomtänkt från början. En spektakulär bussterminal i Katarinaberget behövs för Nacka- och Värmdöbussarna eftersom man prioriterar handelsutrymmen på den bästa platsen på Slussen. I förslaget Slussen Plan B behövs ingen sådan insprängd terminal. Bussterminalen har en egen detaljplan som nu ligger som ärende i Mark och Miljödomstolen. Det är inte säkert att den blir godkänd och då blir det problematiskt för Nya Slussen. Det är inte säkert att ”huvuddetaljplanen” Nya Slussen blir godkänd heller. Alla överklaganden, allt motstånd kommer sig av att Nya Slussen är ett dåligt förslag. Om det hade varit bra hade vi motståndare inte bråkat alls!

 4. Christina Andersson skriver:

  Christina Andersson har delat en länk
  för 20 timmar sedan
  Absolut! Dags att fysiskt ställa sig i vägen om ingenting annat hjälper. Dags för en KORRUPTIONS GRANSKNING av våra folkvalda. Vad är anledningen till att de vill tvinga igenom sitt dåliga och dyra Slussen förslag, när det finns minst tre andra förslag som är mycket bättre och billigare. Dags också för Sveriges Television – vårt gemensamma ”Publik service företag i ´folkets tjänst´ – att bjuda in en efter en av de makthavare, som vill tvinga igenom detta vansinne, och be dem förklara för oss vad det är vi inte begriper. Det måste ligga i makthavarnas eget intresse att vi – ”deras undersåtar” – åtminstone förstår VARFÖR deras dåliga Slussen-förslag skall tvingas på oss. Det är vi som betalar makthavarnas oskäligt höga löner. Det är vi som betalar utgifterna för Slussens ombyggnad. Vi har rätt att få veta VARFÖR makthavarna vill slösa med våra pengar och VARFÖR de återigen vill förstöra Stockholm. Så fatta mod Sveriges Television: En makthavare om dagen, stor som liten, i TV-soffan och så en påläst och modig journalist som ställer konkreta frågor; varför det dyraste och sämsta förslaget skall drivas igenom. Ge också oss som ju betalar för denna oberoende granskning – möjlighet att ställa frågor och se till att makthavarna svarar och inte slingrar sig. Dags också att vi gemensamt skyndar på införskaffande av de verktyg som behövs för att ställa korrupta, egenmäktiga och hala makthavare till svars och utkräva personligt ansvar. Det måste gå – annars är Sverige och Demokratin illa ute.

 5. Elias Granqvist skriver:

  Tack för era kommentarer.

  Den nuvarande trafiklösningen behövdes, när detta var den enda vägen i Stockholm mellan Södermanland och Uppland. Sedan dess har Centralbron, Västerbron och Essingeleden tillkommit och snart har vi Förbifarten också.

  GMK undrar vart trafiken tar vägen från Slussen norrut. Ja, det lär inte bli mer trafik än nu, men om du har kört på Skeppsbron någon gång så vet du vilka köer det kan vara där ibland. Den nya Slussen får färre körfält i nord-sydlig riktning än den gamla, att kritisera planen och kalla det en ”motorled” är helt missvisande, särskilt vid jämförelse med nuvarande klöverbladskorsning – som ju är en motorvägskorsning mitt inne i sta’n.

  Jag gillar klöverbladskorsningen, jag har alltid tyckt att den har varit vacker. Samtidigt tycker jag att den är svår att orientera sig i, och då är jag ändå uppvuxen i Stockholm och har kört där många gånger. Den nya korsningen blir en enklare trafiklösning som det inte blir lika lätt att köra fel i.

  Vilken korruption är det som Christina Andersson misstänker? Jag är fritidspolitiker, så min intäkt från politiken är inte någon hög lön utan är sammanträdesarvoden.

  Jag anser att förslaget till ny lösning för Slussen är bra, det är bättre än nuvarande lösning som håller på att falla sönder och det är bättre än de alternativa förslag som jag har sett som alla tycks ha brister i det att man inte har tagit hänsyn till alla aspekter som måste tas hänsyn till: trafik som skall passa alla trafikslag, allmänna ytor som är tillgängliga för alla och tar hänsyn till platsens struktur även i vertikal mening, kommersiella och kulturella lokaler som får folk att inte bara vilja försvinna förbi platsen omedelbart, vattengenomströmningen mellan Mälaren och Saltsjön, någorlunda hänsyn till gamla kulturvärden på platsen och genomtänkta lösningar med tanke på att vi har höstregn och vintersnö halva året i vår stad.

  Det är val nästa år. Då kan man rösta för den nya Slussen, eller för något parti som inte riktigt vet vad de vill ha. Än så länge har jag nämligen inte hört något av oppositionspartierna i Stadshuset klart uttala vad de vill ha i stället för den plan som har röstats igenom.

 6. GMK skriver:

  Aktuellt i Slussendebatten är Sweco:s ”tillgänglighetsrevision” som är beställd av staden men påstås vara oberoende. Sweco slår ner på lutningarna i Nya Slussen och menar att de skall åtgärdas. Men hur kan man göra det utan att ändra planen i grunden? Man jämför också med tillgängligheten i den nuvarande Slussen, där man tagit bort trappor, stängt av passager och tagit bort en rulltrappa. Det är inte precis ett adekvat jämförelseobjekt och en ”tillgänglighetsrevision” så här sent är inte av så stort värde. Nya Slussenprojektet har tidigare haft en expert i frågor som rör tillgänglighet men han fråntogs uppdraget eftersom hans synpunkter inte passade. När det gällde hur kulturvärdena tillvaratogs i Nya Slussen fråntogs Nils Ahlberg uppdraget eftersom han kritiserade Nya Slussen ur denna aspekt. Ytterligare en expert ställdes åt sidan, men så hittade man Carl Gustav Hagander som tidigare varit anställd på Länsstyrelsen. CG Hagander har medarbetat i dokumentet ”Slussen. Riksintresse och modern trafiklösning” från 2004. Dokumentet ligger kvar på Länsstyrelsens hemsida. I det prisar Hagander funkisslussen men i dag har han gjort en kovändning som tillkallad expert på kulturfrågor i Slussenprojektet. Han anser nu, att Nya Slussen medför måttlig skada på kulturvärdena. Förutom att Nya Slussen förstör sammanhanget mellan det funktionalistiska KF-huset och funkisslussen och i stort sett tar bort det stockholmarna uppskattar mest, det vidunderliga panoramat på den nuvarande platsen, kommer resterna av Gustav Vasas försvarsanläggning och Polhemsslussen att tas bort OM Nya Slussen byggs. Vid överläggningen i Mark och Miljööverdomstolen i juni sade stadens advokat, att Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen ännu inte beviljat tillstånd för borttagandet av dessa fornlämningar. Angående fordonstrafiken: Det är märkligt att man inte vid ombyggnaden planerar för en minskning av fordonstrafiken genom stadskärnan. Enligt Jesper Bjarnestams universitetsuppsats En hållbar trafiklösning för nya Slussen? innebär Nya Slussen en ökning av fordonstrafiken till år 2030. Sid 120 i uppsatsen som finns utlagd på nätet.

 7. Elias Granqvist skriver:

  GMK, visst kan man ändra lutningar, de är inte strikt givna i den plan som har fastställts.

  Frågan om fornlämningarna är förstås intressant, den finns det fortfarande anledning att följa.

  Nya Slussen innebär en anpassning till den minskning av fordonstrafiken i denna del av innerstaden som har skett i denna del av innerstaden de senaste decennierna. Nuvarande trafiklösning är ju faktiskt överdimensionerad (alldeles oavsett att det kanske inte alltid känns så, men det beror ju på att man för länge sedan har stängt av eller lett om delar av trafiken genom den). Nya Slussen i sig skapar inte mer trafik. Däremot kan mer trafik tänkas skapas av att Stockholm förväntas växa med hundratusentals invånare till 2030.

 8. GMK skriver:

  Tyvärr, Elias. Det går inte att korrigera lutningarna utan att göra mycket stora förändringar i Nya Slussen. Den 8-filiga brons lutning beror på att Södermalmstorg höjs genom Nya Slussens galleria som Alliansen verkar tycka vara den viktigaste funktionen på Slussen när det i stället är en optimalt bra trafiklösning som borde vara huvudsyftet vid en ombyggnad. Det är svårt att få fram uppgifter på vilken kapacitet Slussen byggdes för, men mätningar visar att 1935 passerade 30.000 fordon genom Slussen, som i dag. På 60- och 70- talen var antalet mer än det dubbla för att sedan minska igen.Med Nya Slussen räknar man inte med en minskning från dagens trafik. Enligt Jesper Bjarnestam som jag refererade till räknar man däremot med en ökning på 20%.

 9. Elias Granqvist skriver:

  GMK, den fastställda planen hindrar inte att man ändrar lutningar. Trafiklösningen är avpassad för beräknad trafik, den kommer inte i sig att generera mer trafik, snarare tvärtom jämfört med nuvarande klöverbladskorsning.

 10. GMK skriver:

  Gallerian måste utgå om man skall ändra lutningen på huvudbron. Beslutade detaljplaner går inte att ändra hur som helst. Tar man bort den olycksaliga gallerian måste man göra en ny utställning och börja om från början igen. Trafikflödet i Nya Slussewn är beräknat till 30.000 fordon per dag. Man har alltså inte tagit chansen att minska antalet bilar och satsat på att antalet cyklister kan öka. Den stora huvudbron är ett problem eftersom trafiken på Skeppsbron kommer att öka. I nuvarande Slussen fördelas trafiken på två broar. Slussen Plan B har behållit de båda broarna och klöverbladet. Gruppen bakom Slussen Plan B har samarbetat nära med busschaufförerna och i detta förslag är en välfungerande trafiklösning huvudmålet och inte ett kommersiellt utnyttjande av platsen med galleria och byggandet av skrymmande kontorshus. Vi får se hur det går, om det hårt kritiserade Nya Slussen blir godkänt i slutändan eller inte. Jag hoppas det senare. Om vi slutar konversationen nu vill jag i alla fall tacka för att Du tagit Dig tid att svara och upplåtit plats i Din blogg för detta meningsutbyte.

Kommentera