Tecknade bilder och yttrandefrihet

HÄSSELBY fredagen den 15 juni 2012

Idag kom Högsta domstolens dom i det uppmärksammade så kallade mangamålet. Det är en intressant dom.

Översättaren Simon Lundström frias från anklagelserna om ringa barnpornografibrott, som han fälldes för i tingsrätten och hovrätten. Lundström arbetar med översättning av tecknade serier från japanska till svenska och är något av en expert på området. Han hade ett antal serieteckningar i sitt innehav, som polisen hade bedömt kunde vara barnpornografibrott. Även teckningar kan utgöra barnpornografibrott.

Högsta domstolen konstaterar att det i lagens förarbeten inte har förts någon diskussion kring skillnader mellan olika typer av teckningar, såsom ”mellan teckningar som utgör avbildningar av ett verkligt övergrepp och teckningar av fantasifigurer med mänskliga drag”.

Högsta domstolen anser visserligen att teckningarna får bedömas vara pornografiska. Avsikten med lagen är dock inte att straffbelägga alla bilder där barn framställs nakna utan viss försiktighet har anmodats från lagstiftarens sida och Högsta domstolen anser att en analogi får göras när det kommer till bilder av fantasifigurer. Av de bilder som åtalet omfattar, bedöms endast en bild vara verklighetstrogen och därmed möjlig att rendera fällande dom för innehav av barnpornografi, medan de andra bilderna ligger så långt från verklighetsbeskrivningar att de måste omfattas av informations- och yttrandefrihetsreglerna i regeringsformen. Högsta domstolen anser vidare att: ”En fällande dom i målet ligger inom ramen för en möjlig tolkning av bestämmelsen om barnpornografibrott”, men att ett fällande av de 38 bilder som alltså visar rena fantasifigurer inte står i proportionalitet mot informations- och yttrandefriheten. Mot bakgrund av Lundströms yrke, anser Högsta domstolen att det var försvarligt att han innehade den enda bild ”som i och för sig är sådan att innehav av den annars vore straffbart” då den är barnpornografisk.

Lundström frias alltså, dels på grund av en bedömning att de flesta bilderna inte alls är barnpornografiska och dels på grund av att det får anses försvarligt att han på grund av sitt yrke och expertis innehar en bild som faktiskt har bedömts vara barnpornografisk och innehav av den således skulle ha varit straffbart för andra.

Andra bloggar om saken: Henrik Alexandersson (pp) undrar om man inte kan tolka domen som att Högsta domstolen underkänner lagen, men så långt går Högsta domstolen faktiskt inte. Anders S. Lindbäck (pp) anser att barnen är de största vinnarna med anledning av domen. Johan Pehrsson (fp) tycker att domen är bra, för arbetet mot sexuella övergrepp mot barn borde koncentreras mot faktiska övergrepp mot barn. Anders Svensson (sp) tycker att domen är vettig då den går emot en våg av nymoralism i samhället – det är ju bra att även avgrundsvänstern ibland kan tycka om liberala principer, tycker jag, även om jag för min del inte har uppfattat någon särskilt utbredd nymoralistisk våg i vårt samhälle.

Simon Lundström är själv lättad över domen, både för egen del och för Sveriges del. Några nyhetsmedia om saken: Dagens Juridik, DN, DN (domen kommenteras av professor Mårten Schultz), SvD, SvD (domen förklaras av justitierådet Göran Lambertz).

Kommentera