Behövs möjligheten till en abstrakt lagprövningsrätt?

HÄSSELBY måndagen den 12 september 2011

Hovrättsassesor Martin Sunnqvist skriver intressant idag om den nyligen genomförda grundlagsändring, som gör att varje svensk domstol kan ta sig rollen som författningsdomstol. Riksdagsledamot Henrik von Sydow (m) skrev om samma sak i Dagens juridik i augusti, vilket Sunnqvist också hänvisar till.

Något saknas, skriver Sunnqvist, och förklarar vad: till skillnad från den tyska författningsdomstolen, har svenska domstolar bara möjlighet att göra en konkret lagprövning. En rättsregels förenlighet med överordnad lag eller grundlag kan alltså bara prövas i det enskilda fallet. Det finns inte, som i Tyskland, en möjlighet att vända sig till en svensk domstol för att få en abstrakt lagprövning, det vill säga en prövning av huruvida en bestämmelse strider mot grundlaget rent allmänt eller hypotetiskt, utan att frågan kommer upp i samband med ett specifikt rättsärende.

En fråga man då måste ställa sig är: behövs en abstrakt lagprövningsrätt? Finns det tillfällen då man så att säga i förväg skulle behöva pröva om vissa regler står i överensstämmelse med våra medborgerliga fri- och rättigheter eller annan grundlagsregel? Ja, det kan tänkas.

I vissa fall finns det ingen som kan väcka talan i en särskild fråga, eftersom det inte finns någon enskild person som direkt berörs och således har behörighet att föra talan. Ändå kan det vara viktigt att frågan belyses ur ett konstitutionellt perspektiv, exempelvis hur förhållandet mellan statsmakterna fungerar i praktiken. Sunnqvist nämner som exempel det allmänna intresset av att regeringen inte kan förfoga över statsfinanserna utan riksdagens godkännande. Där har vi som enskilda medborgare fortfarande inga rättsliga möjligheter att själva påkalla en prövning, utan får lita till riksdagens konstitutionsutskott och Riksrevisionen.

Ett svar till “Behövs möjligheten till en abstrakt lagprövningsrätt?”

  1. Hasse skriver:

    På 70-talet hade vi i Sverige något som torde vara raka motsatsen till författningsdomstol. Det kallades för ”lidbommeri”.

Kommentera